Free Zone Privilege

คลังสินค้าเขตปลอดอากร : ประโยชน์ของสถานที่จัดเก็บเขตปลอดอากร:

  • ไม่จำกัดเวลาจัดเก็บในเขตปลอดอากร
  • ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีอื่นๆ ชั่วคราว
  • การชำระอากร (อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต) ต่อเมื่อมีการนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร
  • สามารถประกอบชิ้นส่วนจากต่างประเทศร่วมกับชิ้นส่วนภายในประเทศในเขตปลอดอากรได้ (คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปไม่อนุญาตให้ประกอบชิ้นส่วนลักษณะนี้)
  • การกระจายสินค้าภายในภูมิภาคสามารถทำได้ในเขตปลอดอากร