นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ประหยัดพลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

ท่ามกลางความต้องการบริโภคน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โลกต้องเผชิญกับปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้น องค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ตลอดจนเริ่มมองหาพลังงานทางเลือกเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันปัญหาขาดแคลนพลังงานในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องการประหยัดพลังงาน เพราะการอนุรักษ์พลังงานมิได้หมายถึงการประหยัดเงินเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการช่วยประเทศชาติลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อันรวมถึงภาวะโลกร้อนด้วย

กลุ่มบริษัทยูนิไทยกำหนดให้มีนโยบายอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้:

  • การอนุรักษ์พลังงานถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย และให้ถือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงานหรือผู้รับเหมาช่วง
  • ผู้บริหารหัวหน้างานและผู้รับเหมาช่วงควรแนะนำขั้นตอนการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ทีมงาน/ ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
  • คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พลังงานจะประเมินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ