สุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม

เรามีพนักงานมากกว่า 2,500 คน และตระหนักดีว่าพวกเขามีสมาชิกครอบครัวที่ต้องดูแลอีกหลายพันชีวิต ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นความสำคัญของการจัดสวัสดิการให้พนักงาน

บริษัทฯ มีการจัดอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับกิจกรรมหลักอย่างสม่ำเสมอ เพราะการคุ้มครองดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมถือเป็นหัวใจหลักของวัฒนธรรมองค์กร

นอกจากนี้แล้ว เรายังจัดทำโครงการดูแลชุมชน จัดเตรียมสวัสดิการพนักงานและยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่าระดับสากลจนองค์ประกอบดังกล่าวถือเป็นรากฐานสำคัญของกลุ่มบริษัทยูนิไทยในปัจจุบัน