นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นิยามความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทยูนิไทย

เรามีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับพันธกิจ “สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชีวิตและความมั่งคั่งให้แก่มนุษยชาติ”

โดยเรามุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เน้นดำเนินการอย่างถูกต้องในทุกมิติของธุรกิจ

เราดำเนินงานตามมาตรฐานจริยธรรมระดับสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ “แนวทางปฏิบัติขององค์กร” หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวคิดการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้แล้ว เรายังทุ่มเทเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุด พร้อมมุ่งเน้นให้มีการคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ด้วยวัตถุประสงค์ในการป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นค่านิยมหลักและวัฒนธรรมขององค์กรอันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เรามีต่อการสร้างเสริมความยั่งยืนในระยะยาว