บริการโลจิสติกส์

การเป็นตัวแทนขนส่งสินค้า

  • บริการในฐานะตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  • การออกแบบรูปแบบการขนส่งสินค้า project cargo
  • การขนส่งสินค้าข้ามแดน (ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม – ลาว – พม่า – สิงคโปร์ – มาเลเซีย – จีน)
  • ตรวจสอบและวางแผนรูปแบบ/เส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขนส่งทางเรือ
  • เจรจาต่อรองสัญญาและค่าจัดการขนส่ง
  • รับ ตรวจสอบ และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านศุลกากรและการประกันภัย การบรรจุหีบห่อ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศต่าง ๆ
  • นำเสนอบริการแบบครบวงจรโดยการขนส่งทางอากาศ ทางทะเล และทางในราคาที่คุ้มค่า มั่นใจได้ถึงการประหยัดต้นทุนสูงสุด
  • ติดต่อประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศในการขนย้ายสินค้าทางบก ทางรถไฟ ทางอากาศหรือทางทะเล ตามข้อกำหนดของลูกค้า