การขนส่งและการกระจายสินค้า

  • การขนส่งทางบกด้วยความถี่สูง
  • Consolidation of delivery
  • Just in time
  • Milk run
  • รถบรรทุกและรถตู้ที่มีหลากหลายขนาด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า