บริการ

บริการ

บริการขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศเวียดนาม
  • คลังสินค้าแบบทั่วไปและคลังสินค้าทัณฑ์บน Tan Cang – Song Than ICD
  • บริการขนส่งทางบกและการขนส่งด้วยรถบรรทุก (ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง)
  • บริการขนส่งที่ตรงเวลา, การควบคุมสต็อก การหยิบและบรรจุหีบห่อ
  • บริการข้ามด่านชายแดนประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม
  • บริการการรวมบัญชีและพิธีการทางศุลกากร
  • การรองรับ WMS สำหรับโซลูชั่นทางโลจิสติกส์เพื่อให้เหมาะกับข้อกำหนดของลูกค้า
  • การติดตั้งและการขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่