บริการ

บริการ

ในฐานะตัวแทนของเรือสินค้า:

 • เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างเจ้าของเรือสินค้า/ผู้ปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนได้เสียในสินค้าขนส่ง
 • ประสานงานกับกรมการขนส่งทางเรือของพม่า (Shipping Agency Department -S.A.D) สำหรับพิธีการทางเรือของเรือที่ติดธงต่างประเทศ
 • ประสานงานกับฝ่ายท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งเรืออย่างรวดเร็ว
 • สนับสนุนงานของกัปตันเรือและลูกเรือขณะที่เรืออยู่ที่ท่าเรือ
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ในฐานะตัวแทนขนส่งสินค้า:

 • ตรวจสอบและวางแผนรูปแบบ/เส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขนส่ง
 • ส่งมอบและ/หรือจัดหาคลังสินค้าสำหรับสินค้าเมื่อมาถึงที่จุดหมายปลายทางสุดท้าย – ICD2 Yangon
 • เจรจาสัญญาการขนส่งและค่าใช้จ่ายในการจัดการที่เกี่ยวข้อง
 • รับ ตรวจสอบ และจัดเตรียมเอกสารให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านศุลกากรและการประกันภัย การบรรจุหีบห่อ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศต่าง ๆ
 • นำเสนอบริการแบบครบวงจร โดยการขนส่งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก เพื่อส่งมอบความคุ้มค่า
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกในการขนย้ายสินค้าทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ หรือทางทะเล ตามข้อกำหนดของลูกค้า
 • จัดเตรียมการขนส่งสำหรับสินค้าที่ละเอียดอ่อน เช่น ปศุสัตว์ อาหาร และเวชภัณฑ์
 • ให้บริการด้านพิธีการทางศุลกากร

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ:

 • บริการที่รวดเร็ว สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย
 • การจัดการด้วยความเอาใจใส่ และความเป็นมืออาชีพโดยทีมงานที่มีประสบการณ์
 • สามารถติดต่อใช้บริการได้ตลอด 24 ชม. ทุกวัน
 • การเข้าถึงหน่วยราชการของพม่าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอ