Town Hall meeting on 13 September 2023.

34413
S__92708917
S__92708912
MicrosoftTeams-image (103)
S__92708910
S__92708915
S__92708918
MicrosoftTeams-image (96)
MicrosoftTeams-image (99)
34413 S__92708917 S__92708912 MicrosoftTeams-image (103) S__92708910 S__92708915 S__92708918 MicrosoftTeams-image (96) MicrosoftTeams-image (99)
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 พนักงานกลุ่มบริษัทยูนิไทย ทุกหน่วยธุรกิจของกลุ่ม Marine Offshore Engineering, Shipping and Logistics ได้เข้าฟังการประชุม Virtual Town Hall จากท่านประธาน IMC Pan Asia Alliance Group, Chavalit Frederick Tsao และ Group CCO Loh Niap Juan เพื่อรับทราบเกี่ยวกับทิศทางของบริษัทในการขับเคลื่อนองค์กร ให้ก้าวไปข้างหน้า โดยการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนาองค์กร การเปิดรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยเรากำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัลที่ IMC Pan Asia Alliance Group เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ และความต้องการของสังคมได้ดียิ่งขึ้น นี่คือโอกาสที่มีค่ามากสำหรับพนักงานทุกคนในการปรับเปลี่ยนบทบาทของพวกเรา รวมถึงค้นหาวิธีการทำงานใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิต และองค์กร หลังจาก Townhall ได้มีการจัดเวิร์คชอป AI ร่วมกับ AI Singapore ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมการรับรู้และความสามารถในด้าน AI และยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการเป็นผู้นำด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อประโยชน์ขององค์กรและสังคมโดยรวม