การพัฒนาบุคลากร

เราให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่มีทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตด้วยการพัฒนา “ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21” ให้แก่พวกเขา อาทิ การพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะด้านความร่วมมือและทักษะการสื่อสารผ่านการสอดแทรกทักษะผ่านการสนับสนุนด้านการศึกษา (STEM education) ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่สามารถนำทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับชุดความรู้ใหม่ ๆ ที่พวกเขาจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในชีวิตจริง โดยแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตตลอดจนการพัฒนาประเทศต่อไป

เราส่งเสริมแนวคิดนี้อย่างต่อเนื่องผ่านโครงการที่มุ่งเน้นเข้าถึงชุมชน อาทิ การจัดค่ายศิลปะ การจัดอบรมวิชาชีพ และกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนปลอดภัยโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้แนวใหม่และการคิดเชิงวิพากษ์ให้แก่เยาวชน

STEM Education

Unithai helps promote innovative
learning approach, aiming to
improve youngsters’

Read More >

Vocational Training

The vocational training project, initiated by the members of Baan Laem Chabang Community.

Read More >

A School Safety

The School Safety project was
initiated since 2005. It was designed
to help the school . . .

Read More >

The development of Baan Kru Boon Choo

A Child Care for the orphanage
disability.

Read More >

The learning centre of Bor Pab Community

To develop IT learning and library
facilities…

Read More >

Mangrove Conservation Project in Koh Chang

Project under MOU with DASTA, commenced in 2009.

Read More >

Computer Camp

Read More >

English Camp

Read More >

Art Camp

Read More >

A Dream School

Part of the Ministry of Education initiative to turn one local school in each sub-district nationwide to be ‘A Dream School’

Read More >

Vocational Center for the Development

The school established this project to develop craftsmanship skill for the children.

Read More >

Scholarship for Laem Chabang Community Children

To enhance a better opportunity for the children in Laem Chabang communities.

Read More >