ชุมชนสัมพันธ์

เราตั้งใจสานสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่ตั้งอยู่รอบสถานประกอบการ โดยทีมชุมชนสัมพันธ์ของเราจะประกอบไปด้วยพนักงานที่เป็นผู้อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวด้วย

Community's Traditional Events
Children Day
Career Enhancement Programme
CSR News Release – Unithai Shipyard & Engineering Limited