บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด รับรางวัลสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

thumbnail
47bf482e-9468-4ce0-87e4-7a3775407a14
8255f365-5337-490d-9502-440509a564a1
Picture1 (1)
thumbnail-_1_ (1)
20a348a0-6c78-4a6d-b939-bfb9ea495ef9 (1)
thumbnail 47bf482e-9468-4ce0-87e4-7a3775407a14 8255f365-5337-490d-9502-440509a564a1 Picture1 (1) thumbnail-_1_ (1) 20a348a0-6c78-4a6d-b939-bfb9ea495ef9 (1)
บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด รับรางวัลสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2566 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นายสุนทร กองรักษเวช ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2566 CSR-DIW Continuous Award 2023 พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ สร้อยฟ้า ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และทีมงานชุมชนสัมพันธ์ฯ ร่วมพิธีมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2566 โดยมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล บริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดฯ สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเยาวชน รวมถึงกลุ่มสตรีในชุมชน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และช่างเชื่อมโลหะ ให้แก่เยาวชนในชุมชน การส่งเสริมอาชีพใหม่ให้กลุ่มสตรี และพัฒนาสินค้าในชุมชนโดยรอบบริษัท เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในทักษะอาชีพด้านต่าง ๆ การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมถึงการทำงานร่วมกับกลุ่มประมงในพื้นที่ ในโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำ การขยายพันธุ์สัตว์น้ำทางทะเล และการร่วมมือกันดูแลป่าชายเลนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนและเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี โดยให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง