ยูนิไทย ชิปยาร์ด และซียูอีแอล ได้บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค สิ่งของจำเป็น และเงินสนับสนุน รวมมูลค่า 32,085 บาท

ยูนิไทย ชิปยาร์ด และซียูอีแอล ได้บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค สิ่งของจำเป็น และเงินสนับสนุน รวมมูลค่า 32,085 บาท ปันน้ำใจให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยาโดยมีคุณทัศนีย์ สร้อยฟ้า ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด พร้อมด้วยพนักงานยูนิไทย ชิปยาร์ด และซียูอีแอลเป็นตัวแทนมอบ ตามพันธกิจของกลุ่มบริษัทยูนิไทย และซียูอีแอล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญและช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม