ยูนิไทย ชิปยาร์ด สาขาสงขลา ให้ความรู้เกี่ยวกับ “การปฏิบัติการนำเรือเข้า – ออกท่าเรือ อย่างปลอดภัย”

151234
S__6684683
S__5095486
S__5095484
S__6684684
151233
151234 S__6684683 S__5095486 S__5095484 S__6684684 151233

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567; บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด สาขาสงขลา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การปฏิบัติการนำเรือเข้า – ออกท่าเรือ อย่างปลอดภัย” ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท เซ้าท์เธิร์น โลจิสติกส์ (2009) จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการศึกษา ดูงานระบบขนส่งทางทะเล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเรือเข้า – ออกท่าเรืออย่างปลอดภัย, สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการนำเรือเข้า – ออกท่าเรือ, พัฒนาทักษะการสื่อสารและประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่บนเรือและบนฝั่ง, และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางทะเล

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับชุมชนแนวชายฝั่งทะเล เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการเรือที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ