ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีที่ 2565 ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี

312467
313061
312472
313060
312470
312467 313061 312472 313060 312470

ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีที่ 2565 ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 30 กันยายน .ศ. 2565 คุณเอกชัย คงสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ (ระดับเพชร) จากกระทรวงแรงงาน ติดต่อกันเป็นปีที่ โดยมีคุณสมหวัง หมอยาดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบรางวัล รางวัลนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป