บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด สาขาสงขลา บริจาครองเท้าคู่เก่าที่ไม่ใช้แล้ว

6
7
4
3
2 (1)
6 7 4 3 2 (1)

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด สาขาสงขลา บริจาครองเท้าคู่เก่าที่ไม่ใช้แล้ว  ที่ยังสามารถใช้งานได้ เพื่อนำไปมอบให้กับช่างเรือประมง ซึ่งเป็นช่างในพื้นที่ ที่ขาดแคลน  เป็นการสร้างจิตสำนักให้เห็นความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุทางเท้า และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันของพนักงานและช่างในพื้นที่ด้วย