บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ สาขาสงขลา มอบเชือกผูกเรือเก่าให้กับศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูและสัตว์น้ำ จ. สงขลา

8 (1)
6
3
1
8 (1) 6 3 1
บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ สาขาสงขลา มอบเชือกผูกเรือเก่าให้กับศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูและสัตว์น้ำ จ. สงขลา บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด สาขาสงขลา มอบเชือกผูกเรือเก่าให้กับ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูและสัตว์น้ำ กลุ่มพังสาย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยนายอับดุลเหลาะ จันทร์สิหมัด ประธานกลุ่มฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไป ตามพันธกิจของกลุ่มบริษัทยูนิไทย มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือทางธุรกิจที่ดีกับหน่วยงานต่า ง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ชุมชน และประเทศ