กลุ่มบริษัทยูนิไทย และซียูอีแอล ได้บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค สิ่งของจำเป็น และเงินสนับสนุน

กลุ่มบริษัทยูนิไทย และซียูอีแอล ได้บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค สิ่งของจำเป็น และเงินสนับสนุน  รวมมูลค่า 34,000 บาท ปันน้ำใจให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท โดยมีคุณสุภารัตน์ เอกจิตราอมร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัทยูนิไทย  และพนักงานยูนิไทย และซียูอีแอลเป็นตัวแทนมอบ  ตามพันธกิจของกลุ่มบริษัทยูนิไทย และซียูอีแอล  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ชุมชน และประเทศ