ติดต่อเรา

Unithai_Shipping_logo

บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด

25 อาคาร อัลม่า ลิงค์ ชั้น 11 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 (0) 2254 8400

โทรสาร: +66 (0) 2255 1155, +66 (0) 2254 8424

อีเมล์แผนกงานทั่วไป: agency.conventional@unithai.com

ฝ่ายปฏิบัติการ: shipping.ops@unithai.com

โลเคชั่น: 

    Message to Us